Regulamin serwisu yazzda.com
obowiązujący od 01.08.2022 roku

 

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady dostępu oraz korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresami URL: https://yazzda.com oraz w formie aplikacji mobilnej (zwanego dalej „Serwisem”). Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz zawarciem umowy o korzystanie z Usług.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzi Open Quiz sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 82/10, 31-146 Kraków, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000506399, NIP 6762475319, o kapitale zakładowym 1 359 600,00  zł (dalej jako „Usługodawca”). Adres e-mail: biuro@openquiz.pl 
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług. 
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. 

 

II. Definicje

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresami URL: https://yazzda.com, oraz w formie aplikacji mobilnej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Usług;

Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę, składające się na:

 1. nieodpłatne umożliwianie Użytkownikom przeglądania Serwisu oraz Rejestracji w Serwisie;
 2. świadczenie nieodpłatnej usługi przechowania środków pieniężnych;
 3. świadczenie usług polegających na umożliwieniu Użytkownikom, z wykorzystaniem Serwisu, korzystania z Gry, w tym na udzieleniu licencji na korzystanie z tych elementów Gry stanowiących utwór – za wynagrodzeniem;

Regulaminniniejszy Regulamin. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, i jest udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu;

Wynagrodzeniewynagrodzenie należne Usługodawcy w związku ze świadczeniem Usług pośrednictwa w zawieraniu Umów Gry oraz w związku z udzielaniem Użytkownikom licencji, wyrażone w złotych polskich (zł) i zawierające podatek od towarów i usług (VAT), szczegółowo określone w Rozdziale VI Regulaminu;
 
Użytkownikpełnoletnia osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Serwisie oraz korzysta z Serwisu celem uczestnictwa w Grze;
 
Użytkownik Zarejestrowany Użytkownik, którego tożsamość nie została zweryfikowana przez zewnętrzny podmiot i który nie może korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu;
 
Użytkownik Zarejestrowany i ZweryfikowanyUżytkownik, którego tożsamość została zweryfikowana przez zewnętrzny podmiot po wykonaniu działań zgodnie z instrukcją weryfikacji dostępną w Serwisie i który może korzystać z Serwisu w pełnym zakresie;
 
Rejestracjarejestracja w Serwisie, polegająca na uzupełnieniu danych wskazanych jako wymagane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz wyrażeniu zgód niezbędnych do prawidłowego korzystania z Serwisu;
 
Konto Użytkownikazbiór zasobów i uprawnień w Serwisie dostępnych dla Użytkowników, dający Użytkownikowi możliwość korzystania z Usług. Konto zabezpieczone jest hasłem;
 
Gragra nie będąca grą losową i zakładem wzajemnym, polegająca na udzieleniu odpowiedzi na zestaw pytań poprzez wybór przez Użytkownika w ograniczonym czasie jednej odpowiedzi z przedstawionych wariantów, na podstawie wiedzy i umiejętności Użytkownika. Szczegółowe zasady Gry znajdują się w rozdziale IV niniejszego Regulaminu;
 
Gracz – Użytkownik, który zapisał się do Gry;
 
Zapis do Gry – złożenie przez Użytkownika, w sposób określony w Serwisie, oświadczenia wyrażającego w sposób dostateczny jego wolę uczestnictwa Grze;
 
Wpisowepieniądze o wartości 0,50 zł albo 1 zł albo 2 zł albo 3 zł, albo 4 zł, albo 5 zł, albo 8 zł, albo 10 zł, albo 12 zł, albo 15 zł, albo 20 zł powierzone Usługodawcy na przechowanie, które Użytkownik wnosi do danej Gry; ich posiadanie w ramach Środków jest warunkiem dokonania Zapisu do Gry; wartość Wpisowego do danej Gry jest widoczna i jednoznacznie określona przed dokonaniem Zapisu do konkretnej Gry i oznaczony jest napisem „Wejdź do Gry”;
 
Zalicz Pytaniedodatkowe uprawnienie Gracza, które Gracz może uzyskać w czasie odpowiadania na wyświetlane pytanie w Grze w wypadku, gdy nie zna odpowiedzi na pytanie. Uzyskanie uprawnienia Zalicz Pytanie następuje przez odjęcie widocznej przy napisie „Zalicz Pytanie” kwoty ze Środków Gracza. Wykorzystanie opcji Zalicz Pytanie skutkuje przyjęciem, że Gracz udzielił prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Opłata za Zalicz Pytanie przeznaczana jest w 60% na wynagrodzenie Usługodawcy w ramach udzielonej licencji, w 30% zwiększa Pulę Dnia, a w 10% zwiększa Pulę Miesiąca. Szczegółowe zasady korzystania z opcji Zalicz Pytanie są opisane w rozdziale IV Regulaminu.
 
Środkipieniądze Użytkownika przypisane do Konta Użytkownika, pochodzące z dokonywanych wpłat oraz Wygranych i Premii wszystkich stopni oraz pieniądze przypisane do Konta Użytkownika
z innych źródeł, np. promocji, reklamacji.
 
Pula Bieżącawartość pieniężna stanowiąca iloczyn 70% Wpisowego i ilości Użytkowników biorących udział w danej Grze, powiększona o Pulę Bieżącą z wcześniejszych Gier, w których żaden z Graczy nie odpowiedział poprawnie na 7 pytań. Pula Bieżąca z wcześniejszych Gier powiększa Pulę Bieżącą każdej następnej Gry, która nie wystartowała do momentu udzielenia poprawnych odpowiedzi na 7 pytań w Grze przez któregokolwiek z Graczy;
 
Pula Dniawartość pieniężna stanowiąca iloczyn 10% Wpisowego i ilości Użytkowników biorących we wszystkich Grach jakie rozpoczęły się w ciągu danego dnia – czyli od godziny 0:00:00 do godziny 23:59:59, powiększona o 30% opłat za opcje Zalicz Pytanie pozyskane w tym okresie przez Użytkowników oraz o Pulę Dnia z poprzednich dni, w których żaden z Graczy nie spełnił warunków uzyskania Premii Pierwszego Stopnia. Pula Dnia z poprzednich dni powiększa Pulę Dnia każdego następnego dnia do momentu jej całkowitego podziału wśród Graczy spełniających warunek uzyskania Premii Pierwszego Stopnia zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie;
 
Pula Miesiącawartość pieniężna stanowiąca iloczyn 5% Wpisowego i ilości Użytkowników biorących we wszystkich Grach jakie rozpoczęły w ciągu danego miesiąca – czyli od 1 dnia miesiąca od godziny 0:00:00 do ostatniego dnia miesiąca godziny 23:59:59, powiększona o 10% opłat za wszystkie opcje Zalicz Pytanie pozyskane w tym okresie przez Użytkowników oraz o Pulę Miesiąca z poprzednich miesięcy, w których żaden z Graczy nie spełnił warunków uzyskania Premii Drugiego Stopnia. Pula Miesiąca z poprzednich miesięcy powiększa Pulę Miesiąca każdego następnego miesiąca do momentu jej całkowitego podziału wśród Graczy spełniających warunek uzyskania Premii Drugiego Stopnia zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie;
 
Bonus Szczęśliwego Przegranego (Lucky Loser)wartość pieniężna dopisywana do Środków na Koncie Użytkownika lub Koła Ratunkowe w Serwisie zapewnione w całości przez Usługodawcę w wysokości lub liczbie wskazanej w Serwisie dla Użytkowników spełniających warunki jej otrzymania w ciągu danego dnia – czyli od godziny 0:00:00 do zakończenia rozgrywki rozpoczętej najpóźniej o godzinie 23:59:59.
 
Wygrana (również Wygrana Pierwszego Stopnia, wygrana natychmiastowa)wygrana w Grze, na którą składa się Pula Bieżąca w wysokości co najmniej Wpisowego. W przypadku, gdy wartość Puli Bieżącej będzie niższa niż Wpisowe, Usługodawca w przypadku Wygranej uzupełnia Pulę Bieżącą do kwoty określonej w Serwisie;
 
Premia – dodatkowa nagroda, którą można uzyskać w wyniku uczestnictwa w Grze. Istnieją dwa rodzaje Premii:
 1. Premia Pierwszego Stopnia – Pula Dnia z tym, że nie mniejsza niż Premia Gwarantowana w KD;
 2. Premia Drugiego Stopnia – Pula Miesiąca  z tym, że nie mniejsza niż Premia Gwarantowana w KM;

Premia Gwarantowanawartość pieniężna w wysokości określonej w Serwisie Premii Pierwszego Stopnia i Premii Drugiego Stopnia gwarantowana przez Usługodawcę jako nagroda w Kumulacji Dnia lub Kumulacji Miesiąca. Usługodawca dopłaca różnicę pomiędzy odpowiednio Pulą Dnia i Pulą Miesiąca a Premią Gwarantowaną, jeżeli poszczególne Pule ze względu na zbyt niską liczbę graczy nie osiągną wysokości Premii Gwarantowanej.

 

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Osoba zainteresowana korzystaniem z Usług może zapoznać się z opisem zasad działania Serwisu, bez potrzeby dokonywania jakiejkolwiek Rejestracji. 
 2. Korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu wymaga dokonania Rejestracji.
 3. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji warunków Regulaminu i jest równoznaczna z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Do dokonania Rejestracji konieczne jest złożenie oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Warunkiem dokonania Rejestracji jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na to, że każdorazowo w wyniku zapisania się przez niego do Gry lub skorzystanie z opcji Zalicz Pytanie, Usługodawca niezwłocznie rozpocznie świadczenie na rzecz Użytkownika Usług, w szczególności w zakresie udzielenia licencji na korzystanie z Gry (dostarczanie treści cyfrowych). Po rozpoczęciu dostarczania treści cyfrowych i uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 6. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu zapisać się do Gry. Dokonując Zapisu do Gry, Użytkownik akceptuje zasady Gry. Zapis do Gry możliwy jest, gdy Użytkownik posiada Środki równe co najmniej Wpisowemu lub jeśli posiada Kod Promocyjny uprawniający do zapisania się do Gry oraz w Grze znajduje się mniej niż 100 innych Graczy.
 7. W momencie dokonania Zapisu do Gry Usługodawca rozpocznie świadczenie Użytkownikowi usług polegających na umożliwieniu Użytkownikom uczestnictwa w Grze poprzez udzielenie im odpowiedniej licencji oraz zobowiązuje się do wypłacenia Użytkownikowi Wygranej w Grze w przypadku spełnienia warunków Wygranej, zgodnie z Regulaminem.
 8. Warunkiem dokonania Zapisu do Gry jest posiadanie przez Użytkownika Środków co najmniej równych wysokości Wpisowego. Z uwagi na wyrażoną przez Użytkownika przy Rejestracji zgodę, z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika Gry lub opłaty za opcje Zalicz Pytanie, Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Gry lub dotyczącej wykorzystania opcji Zalicz Pytanie.
 9. Spełnienie świadczeń Usługodawcy związanych z Grą następuje – w odniesieniu do licencji na korzystanie z Gry w momencie rozpoczęcia Gry, a w odniesieniu do opcji Zalicz Pytanie – z momentem uzyskania opcji Zalicz Pytanie, co jest równoznaczne z jego wykorzystaniem skutkującym uznaniem za prawidłową odpowiedzi na pytanie.
 10. W przypadku dokonania Zapisu do Gry Użytkownik wnosi do Gry Środki w wysokości Wpisowego. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 
 11. Po każdej zakończonej Grze Wygrana zwiększa stan Środków zwycięzców Gry, z zastrzeżeniem pkt 18 poniżej. Wygrana dzielona jest po równo pomiędzy wszystkimi zwycięzcami Gry. Usługodawca występuje jedynie
  w charakterze pośrednika w przekazaniu Wygranej zwycięzcy Gry. Środki mogą być wypłacone Użytkownikowi zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2 – 4 Regulaminu lub wykorzystane jako Wpisowe lub opłata za pozyskanie opcji Zalicz Pytanie w związku z uczestnictwem w Grze. 
 12. W momencie dokonania Zapisu do Gry Użytkownik zobowiązuje się, że wniesione przez niego do danej Gry Wpisowe, pomniejszone o Wynagrodzenie, zasili w opisanej w Regulaminie proporcji Pulę Bieżącą, Pulę Dnia i Pulę Miesiąca oraz oświadcza, że środki z tych Puli zostaną wypłacone w charakterze Wygranych lub Premii, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 5 niniejszego Regulaminu i staną się własnością tych Użytkowników, którzy uzyskają Wygrane lub Premie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 13. Informuje się Użytkowników o tym, że wzięcie udziału w Grze stanowi jednocześnie oświadczenie o posiadaniu świadomości co do możliwości przegranej i w konsekwencji do utraty wniesionych Środków.
 14. Wszelkie treści w Serwisie dostarczane są w języku polskim. Treści te dostępne są on-line,
  a do ich przeglądania i korzystania z Usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika stałego połączenia z siecią Internet oraz posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej. Usługodawca nie posiada obowiązku aktualizacji treści dostępnych w Serwisie.
 15. Minimalnym czasem trwania zobowiązań Użytkownika dotyczących danej Gry jest czas do zakończenia tej Gry.
 16. Z Serwisu należy korzystać z typowej i niezmodyfikowanej przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. Użycie skryptów lub botów wykonujących automatyczne akcje na koncie Użytkownika lub służące do podejmowania decyzji za Użytkownika jest zabronione.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia na stronie głównej Serwisu publicznego rankingu najlepszych Graczy, w celu uwiarygodnienia przed Użytkownikami. W związku z tym udostępniane będą takie informacje na temat Użytkowników jak: nick, liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz wygrane. Ranking będzie aktualizowany w wybranych przez Usługodawcę okresach czasowych.
 18. ​​Dany Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika w Serwisie. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest podać dane, które są aktualne i prawdziwe. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i/lub uczciwej gry, w szczególności zabronione jest:
  1. podejmowanie działań wykorzystujących ewentualne luki w Serwisie;
  2. wpływanie na działanie oprogramowania w Serwisie;
  3. posiadanie w Serwisie więcej niż jednego Konta Użytkownika przez danego Użytkownika;
  4. korzystanie przez danego Użytkownika z innych Kont Użytkowników;
  5. udostępnianie Konta Użytkownika innym Użytkownikom w celu uczestniczenia w Grze;
  6. podszywanie się przez Użytkownika pod osoby trzecie;
  7. odpłatne lub nieodpłatne zbycie Konta Użytkownika na rzecz osoby trzeciej;
  8. używanie wulgaryzmów i innych obraźliwych słów i wyrażeń w nazwie Użytkownika w Grze.
 19. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Konta Użytkownika, zgodnie z Rozdziałem VII Regulaminu. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika w przypadkach określonych w Regulaminie, Użytkownik nie bierze udziału w podziale Wygranych, Premii oraz Bonusu Szczęśliwego Przegranego (Lucky Loser).
 20. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika w przypadkach określonych w Rozdziale VII Regulaminu, numer telefonu Użytkownika będzie przechowywany przez okres 1 (jednego) roku od daty usunięcia Konta Użytkownika ze względu na prawnie uzasadniony interes Usługodawcy w postaci weryfikacji tożsamości gracza i zgodnego z regulaminem korzystania z Serwisu.

 

IV. Zasady Gry i Podział Wygranych,
Premii oraz Bonusu Szczęśliwego Przegranego (Lucky Loser)

 1. Użytkownik może korzystać z Gry odpowiadając na dowolną (nieskończoną) liczbę pytań przy wykorzystaniu opcji Zalicz Pytanie, a każda Gra bierze udział w podziale Wygranych i Premii, zgodnie z poniższymi zasadami. Użytkownik może korzystać z trzech rodzajów gier: gry kategorie, gry ekstra oraz gry bezpłatnej – trening.
 2. Gra płatna:
  1. startuje w sposób nieprzerwany (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 lub 366 dni w roku) w regularnych odstępach czasu,
  2. w Grze bierze udział Użytkownik Zarejestrowany i Zweryfikowany, 
  3. Wpisowe w Grze, widoczne i jednoznacznie określone przed wejściem do konkretnej Gry, jest odejmowane z konta Użytkownika w momencie potwierdzenia przez niego udziału w Grze poprzez wciśnięcie przycisku inicjującego grę; 
  4. Gra rozpoczyna się bez względu na to ilu Użytkowników zapisało się do Gry, jednak nie więcej niż 100 i trwa do momentu kiedy ostatni z Graczy z zapisanych do Gry udzieli błędnej odpowiedzi,
  5. każda następująca po sobie Gra może być z innej kategorii, a Użytkownik widzi przed dokonaniem Zapisu do Gry, z jakiej kategorii będą pytania w kolejnej Grze, 
  6. poprawna odpowiedź na pojawiające się pytanie powoduje przejście Gracza do kolejnego pytania,
  7. poprawna odpowiedź polega na wyborze jednej poprawnej odpowiedzi spośród dwóch lub trzech lub czerech wyświetlonych pod pytaniem odpowiedzi, 
  8. czas na odpowiedź na każde pytanie jest taki sam dla wszystkich Graczy w danym dniu i jest widoczny w Grze,
  9. brak wyboru w ciągu czasu na odpowiedź jednej z wyświetlonych pod pytaniem odpowiedzi traktowany jest jako odpowiedź błędna,
  10. w wypadku, gdy Gracz nie zna odpowiedzi na wyświetlone pytanie może użyć opcji  „Zalicz pytanie”, co powoduje za każdym razem odjęcie określonej ilości Środków z konta Użytkownika i jest traktowane jak poprawna odpowiedź na zadane pytanie,
  11. maksymalna liczba opcji Zalicz Pytanie możliwych do wykorzystania przez Gracza w jednej Grze to 6 opcji Zalicz Pytanie, z zastrzeżeniem lit. m poniżej,
  12. Gra trwa do momentu, w którym ostatni z Użytkowników, biorących udział w Grze błędnie odpowie na wyświetlone kolejne pytanie albo wszyscy z pozostałych Użytkowników, biorących udział w Grze jednocześnie błędnie odpowiedzą na kolejne wyświetlone pytanie (wygrana ex aequo),
  13. Zwycięzcą Gry jest Gracz, który udzieli co najmniej 7 poprawnych odpowiedzi, przy czym co najmniej 4 odpowiedzi w pierwszych 7 pytaniach w Grze zostały udzielone przez Gracza poprawnie bez wykorzystania opcji Zalicz Pytanie.
 3. Gra bezpłatna – trening:
  1. Startuje w sposób nieprzerwany (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 lub 366 dni w roku), w regularnych odstępach czasu,
  2. W Grze bierze udział Użytkownik Zarejestrowany i Zweryfikowany lub Użytkownik Zarejestrowany,
  3. W Grze bezpłatnej nie jest pobierane Wpisowe ani nie ma możliwości uzyskania Wygranych i Premii,
  4. W pozostałym zakresie zasady dotyczącego Gry płatnej stosuje się analogicznie.
 4. Gra Ekstra:
  1. Startuje w określonych w Serwisie datach, a czas jej trwania oraz wysokość i forma nagród za poszczególne miejsca w rankingu jest określona w Serwisie;
  2. Liczba Gier, którą może rozegrać Użytkownik w ramach jednej Gry Ekstra określona jest w zasadach Gry w Serwisie;
  3. w Grze EKstra bierze udział Użytkownik Zarejestrowany i Zweryfikowany, 
  4. Wpisowe do każdej Gry w ramach danej Gry Ekstra, widoczne i jednoznacznie określone przed wejściem do konkretnej Gry, jest odejmowane z konta Użytkownika w momencie potwierdzenia przez niego udziału w Grze poprzez wciśnięcie przycisku inicjującego grę i w 100% stanowi wynagrodzenie Usługodawcy; 
  5. Gra rozpoczyna się bez względu na to ilu Użytkowników zapisało się do Gry jednak nie więcej niż 100 i trwa do momentu kiedy Gracz udzieli błędnej odpowiedzi, 
  6. poprawna odpowiedź na pojawiające się pytanie powoduje przejście Gracza do kolejnego pytania,
  7. poprawna odpowiedź polega na wyborze jednej poprawnej odpowiedzi spośród dwóch lub trzech lub czerech wyświetlonych pod pytaniem odpowiedzi, 
  8. czas na odpowiedź na każde pytanie jest taki sam dla wszystkich Graczy w danym dniu i jest widoczny w Grze, 
  9. brak wyboru w ciągu czasu na odpowiedź jednej z wyświetlonej pod pytaniem odpowiedzi traktowany jest jako odpowiedź błędna,
  10. w wypadku gdy Gracz nie zna odpowiedzi na wyświetlone pytanie może użyć opcji  „Zalicz pytanie”, co powoduje za każdym razem odjęcie określonej ilości Środków z konta Użytkownika i jest traktowane jak poprawna odpowiedź na zadane pytanie,
  11. maksymalna liczba opcji Zalicz Pytanie możliwych do wykorzystania przez Gracza w jednej Grze określona jest w Serwisie przy zasadach danej Gry Ekstra przy czym, aby Użytkownik otrzymał dodatkowe opcje Zalicz Pytanie na określonych progach musi udzielić co najmniej 50% odpowiedzi bez użycia opcji Zalicz Pytanie. Opłata za opcję Zalicz Pytanie stanowi w 100% wynagrodzenie Usługodawcy. 
  12. Gra trwa do momentu, w którym  Użytkownik, biorący udział w Grze błędnie odpowie na wyświetlone kolejne pytanie albo wszyscy z pozostałych Użytkowników, biorących udział w Grze jednocześnie błędnie odpowiedzą na kolejne wyświetlone pytanie,
  13. Wszyscy Gracze, którzy odpowiedzieli na co najmniej jedno pytanie w co najmniej jednej Grze w ramach Gry Ekstra w czasie, o którym mowa w pkt. a, zajmują określone miejsce w rankingu. Miejsce w rankingu w danej Grze Ekstra jest określone w zasadach opisanych dla danej Gry Ekstra, do których Gracz ma wgląd przed zapisaniem sie do Gry w ramach danej Gry Ekstra. W rankingu nie są uwzględniane gry, w których Gracz nie odpowiedział na co najmniej 50% bez użycia opcji Zalicz Pytanie.
  14. Nagrody w Grze specjalnej w 100% finansowane są przez Usługodawcę,
  15. Rodzaj i wartość nagród dla danej Gry specjalnej jest widoczna i jednoznacznie określona w Serwisie.
 5. Podział Wygranych, Premii i Bonusu Szczęśliwego Przegranego (Lucky Loser):
  1. Wygrana - każdy Gracz, który poprawnie odpowiedział na co najmniej 7 pytań, przy czym na co najmniej 4 pytania spośród pierwszych 7 pytań w Grze odpowiedział bez wykorzystania opcji Zalicz Pytanie, bierze udział w podziale Wygranej. Wygrana dzieli się w równych częściach pomiędzy wszystkich Użytkowników, którzy poprawnie odpowiedzieli w danej Grze na co najmniej 7 pytań, przy czym na co najmniej 4 pytania spośród pierwszych 7 pytań w Grze odpowiedzieli bez wykorzystania opcji Zalicz Pytanie (bez względu na to na ile w rzeczywistości pytań którykolwiek z Użytkowników poprawnie odpowiedział). Wygrana jest dopisywana do Środków Gracza zaraz po zakończeniu Gry i oznaczona  w serwisie jako wygrana natychmiastowa.
  2. Premia Pierwszego Stopnia – każdy Gracz, który odpowiedział poprawnie na co najmniej 14 pytań bierze udział w podziale Premii Pierwszego Stopnia, która składa się z dwóch części tj. kwoty przeznaczonej dla zakwalifikowanych do Premii Pierwszego Stopnia Graczy oraz kwoty przeznaczonej dla Gracza z największą liczbą odpowiedzi, według zasad określonych poniżej. Wysokość każdej z części Premii Pierwszego Stopnia określona jest w Serwisie. W podziale pierwszej części Premii Pierwszego Stopnia uczestniczą Gracze, którzy poprawnie odpowiedzieli w danej Grze na co najmniej 14 pytań (bez względu na to, na ile w rzeczywistości pytań którykolwiek z Użytkowników poprawnie odpowiedział) - każda Gra z takim wynikiem oznacza przyznanie Użytkownikowi jednej części w pierwszej składowej nazwanej w serwisie Bonus Dnia, przy czym jeden Gracz nie może mieć przyznane więcej niż maksymalna liczba części wskazana w Serwisie w danym dniu. Przy podziale nie uwzględnia się Gracza, o którym mowa w zdaniu następnym. Drugą część składową Premii Pierwszego Stopnia, nazwaną w serwisie Superbonus dnia, wygrywa Gracz, który w danym dniu poprawnie odpowiedział na największą liczbę pytań w którejkolwiek Grze organizowanej w tym dniu. Jeśli w Grach organizowanych w tym samym dniu większa liczba Graczy odpowiedziała na taką samą, największą liczbę pytań, druga część Premii Pierwszego Stopnia, nazwana w serwisie Superbonus dnia, zostanie przyznana temu Graczowi, który osiągnął dany wynik szybciej.  Premia Pierwszego Stopnia jest dopisywana do Środków Gracza na koniec każdego dnia, nie później niż o godzinie 00:30:00 następnego dnia.
  3. Premia Drugiego Stopniakażdy Gracz, który poprawnie odpowiedział na co najmniej 21 pytań bierze udział w podziale Premii Drugiego Stopnia, która składa się z dwóch części tj. kwoty przeznaczonej dla zakwalifikowanych do Premii Drugiego Stopnia Graczy oraz kwoty przeznaczonej dla Gracza z największą liczbą odpowiedzi, według zasad określonych poniżej. Wysokość każdej z części Premii Drugiego Stopnia określona jest w Serwisie. W podziale pierwszej części Premii Drugiego Stopnia uczestniczą Gracze, którzy poprawnie odpowiedzieli w danej Grze na co najmniej 21 pytań (bez względu na to, na ile w rzeczywistości pytań którykolwiek z Użytkowników poprawnie odpowiedział) - każda Gra z takim wynikiem oznacza przyznanie Użytkownikowi jednej części w pierwszej składowej nazwanej w serwisie Bonusem miesiąca, przy czym jeden Gracz nie może mieć przyznane więcej niż maksymalna Liczba takich części wskazana w Serwisie w danym miesiącu. Przy podziale nie uwzględnia się Gracza, o którym mowa w zdaniu następnym. Drugą część składową Premii Drugiego Stopnia, nazwaną w serwisie Superbonus miesiąca, wygrywa Gracz który w danym miesiącu poprawnie odpowiedział na największą liczbę pytań w którejkolwiek Grze organizowanej w tym miesiącu. Jeśli w Grach organizowanych w tym samym miesiącu większa liczba Graczy odpowiedziała na taką samą, największą liczbę pytań, druga część Premii Drugiego Stopnia, nazwana w serwisie Superbonus miesiąca, zostanie przyznana temu Graczowi, który osiągnął dany wynik szybciej. Premia Drugiego Stopnia jest dopisywana do Środków Gracza na koniec każdego dnia, nie później niż o godzinie 00:30:00 następnego dnia.
  4. Bonus Szczęśliwego Przegranegokażdy Gracz, który w danym dniu poprawnie odpowiedział na minimum 1 pytanie, ale maksymalnie na 6 pytań w danej Grze oraz nie bierze udziału w podziale Premii Pierwszego Stopnia, ani Premii Drugiego Stopnia bierze udział w podziale Bonusu Szczęśliwego Przegranego. Podział Bonusu Szczęśliwego Przegranego następuje na podstawie miejsca zajętego w rankingu Szczęśliwego Przegranego dostępnego w Serwisie (dalej “Ranking”). W Rankingu uwzględniani są Gracze, którzy w danym dniu udzielili łącznie najwięcej poprawnych odpowiedzi, ale nie zakwalifikowali się do Premii Pierwszego Stopnia lub Premii Drugiego Stopnia w ciągu danego dnia, przy czym odpowiedzi udzielone w Grze, w której Gracz uzyskał Wygraną nie są uwzględniane w łącznej liczbie odpowiedzi Gracza w Rankingu. Wysokość Bonusu Szczęśliwego Przegranego wskazana jest w Serwisie. Jeśli w Grach organizowanych w tym samym dniu większa liczba Graczy odpowiedziała na taką samą, największą sumę pytań, Bonus wskazany za dane miejsce w Rankingu zostanie przyznany Graczowi, który dany wynik uzyskał szybciej. Bonus Szczęśliwego Przegranego jest dopisywany do Środków Gracza na koniec każdego dnia, nie później niż o godzinie 00:30:00 następnego dnia.

 

V. Wpłaty

 1. Użytkownik zainteresowany uczestnictwem w Grze dokonuje, z zastrzeżeniem Rozdziału V pkt. 6 Regulaminu, wpłat Środków przeznaczonych na Wpisowe i Koła Ratunkowe.
 2. Użytkownik może dokonywać wpłat po dokonaniu Rejestracji za pośrednictwem agregatora płatności, z którymi Usługodawca zawarł stosowną umowę; prowizja agregatora pokrywana jest przez Użytkownika;
 3. Pieniądze wpłacone przez Użytkownika oddawane są na przechowanie Usługodawcy i stanowią własność Użytkownika, a Usługodawca nie może nimi rozporządzać. Użytkownik może nimi rozporządzać poprzez wykorzystywanie ich do wzięcia udziału w Grze lub pozyskanie opcji Zalicz Pytanie.  Decydując się na wzięcie udziału w Grze Użytkownik jednocześnie zgadza się na potrącenie przez Usługodawcę kwoty Wynagrodzenia ze Środków, które Użytkownik wykorzystuje tytułem Wpisowego i tytułem opłaty za opcje Zalicz Pytanie. Użytkownik ma prawo do wycofania Środków w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału V pkt. 7 Regulaminu. Koszty takiej wypłaty ponosi Użytkownik. Wypłata następuje w dniu następnym po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika w Serwisie z wyjątkiem weekendów i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W tych przypadkach wypłata następuje w pierwszym dniu roboczym po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika.
 4. Wpłaty powinny być współmierne z Grą i nie mogą przekroczyć maksymalnych limitów określonych przez Usługodawcę tj. dobowo 7.500,00 zł, miesięcznie 25.000,00 zł (bez uwzględnienia Wygranych i Premii).  W przypadku podejrzenia jakichkolwiek nadużyć, w szczególności w przypadku podejrzenia wykorzystywania przez Użytkownika Usługi w niezgodnych z prawem celach wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dokonania wypłaty do czasu uzyskania decyzji odpowiednich organów państwa.
 5. Użytkownik może dokonać Zapisu do Gry bez dokonania wpłaty, w przypadku posiadania takiej ilości Środków, których ilość jest wystarczająca do dokonania Wpisowego do danej Gry lub posiadania bonusu umożliwiającego Zapis do Gry.
 6. Użytkownik może wykorzystać w Grze określoną w Regulaminie ilość opcji Zalicz Pytanie bez dokonania wpłaty, w przypadku posiadania takiej ilości Środków, których ilość jest wystarczająca do pozyskania opcji Zalicz Pytanie.
 7. Z chwilą dokonania Zapisu do Gry oraz pozyskania w Grze opcji Zalicz Pytanie Użytkownik traci prawo do wycofania wpłaconych pieniędzy w wysokości równej Wpisowemu do danej Gry oraz opłaty za opcje Zalicz Pytanie.

 

VI. Płatności i rozliczenia

 1. Wynagrodzenie należne Usługodawcy w związku ze świadczonymi na rzecz Gracza Usługami pośrednictwa w zawieraniu Umów Gry oraz w związku z udzielaniem Użytkownikom licencji stanowi 15% wartości Wpisowego do każdej Gry oraz 60% opłaty za każdą użytą opcje Zalicz Pytanie. Wynagrodzenie jest należne po dokonaniu przez Użytkownika zapisu do Gry (w przypadku 15% wartości Wpisowego) lub z chwilą pozyskania przez Gracza opcji Zalicz Pytanie (w przypadku 60% opłaty za opcje Zalicz Pytanie). Użytkownik wyraża zgodę, aby Usługodawca potrącił kwotę należnego mu Wynagrodzenia z kwoty Wpisowego oraz z kwoty opłaty za opcje Zalicz Pytanie.
 2. Każdy Użytkownik uzyskuje w ramach swojego Konta wgląd do salda Środków. Saldo Środków zawiera Środki uzyskane z tytułu Wygranych, Premii, Promocji, Reklamacji i wpłat Użytkowników pomniejszone o Środki wykorzystane na Wpisowe i opcje Zalicz Pytanie.
 3. Usługodawca wypłaci Użytkownikowi Środki dostępne na jego saldzie przelewem, na rachunek bankowy, na każdorazowe żądanie Użytkownika po uprzednim wskazaniu za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika rachunku bankowego, na który te Środki mają zostać wypłacone lub w innym sposób na podstawie dokonanego wyboru przez Użytkownika spośród opcji wskazanych w Serwisie. Wypłata następuje w dniu następnym po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika w Serwisie, z wyjątkiem weekendów i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W tych przypadkach wypłata następuje w pierwszym dniu roboczym po złożeniu dyspozycji przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega, że w przypadku podejrzenia jakichkolwiek nadużyć lub działań mogących rodzić podejrzenie niezgodności z prawem, w szczególności wpłaty Środków na Konto Użytkownika przez Użytkownika i ich wypłaty bez udziału w Grze, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika przy zaistnieniu kolejnej nieprawidłowości (wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym), po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika o nieprawidłowości oraz poinformowaniu Użytkownika o możliwości usunięcia Konta Użytkownika w przypadku kolejnej nieprawidłowości.
 4. Jeśli Użytkownik został zwycięzcą przynajmniej jednej Gry i wysokość złożonej dyspozycji wypłaty wynosi co najmniej 200 zł, koszt wypłaty Środków ponosi Usługodawca. W pozostałych przypadkach koszt wypłaty Środków ponosi Użytkownik, który wyrażając żądanie wypłaty Środków wyraża zgodę na potrącenie poniesionych przez Usługodawcę kosztów wypłaty Środków z wypłacanych Użytkownikowi Środków. W tym przypadku Użytkownik akceptuje, że faktyczna wartość przelewu otrzymanego przez niego tytułem wypłaty Środków może być niższa niż wartość wypłacanych przez niego Środków z uwagi na ich pomniejszenie o koszty wypłaty Środków poniesione przez Usługodawcę. Jeżeli wartość wypłacanych środków jest wyższa od kosztów wypłaty wówczas Użytkownik nie może złożyć dyspozycji wypłaty.
 5. W celu Wypłaty Środków, o których mowa w powyższych punktach, Użytkownik będzie zobowiązany podać Usługodawcy następujące dane: imię, nazwisko oraz numer rachunku bankowego.
 6. Środki uzyskane z tytułu Wygranych i Premii, z chwilą dopisania do Środków na Koncie Użytkownika stanowią przychód Użytkownika podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (aktualna wysokość podatku wynosi 10% wygranej lub nagrody) od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest Usługodawca. Usługodawca dokona pobrania i odprowadzenia należnego podatku, co pomniejszy kwotę Środków na Koncie Użytkownika. Kwota podatku podlega zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
 7. Usługodawca nie ma prawa do dysponowania Środkami Użytkowników oddanymi mu na przechowanie. Środkami tymi dysponować może wyłącznie Użytkownik, w szczególności poprzez zawieranie Umów Gry i korzystanie z Kół Ratunkowych. W momencie dokonania przez Użytkownika wpłaty Środków na przechowanie przez Usługodawcę, Użytkownik udziela Usługodawcy upoważnienia do rozliczania tych Środków zgodnie z Regulaminem.
 8. Wszelkie podane w Serwisie ceny Wpisowego lub opłaty za Koła Ratunkowe są kwotami brutto.

 

VII. Obowiązywanie umowy

 1. Z chwilą akceptacji postanowień Regulaminu Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o korzystanie z Usług na czas nieoznaczony.
 2. Każdemu z Użytkowników przysługuje w każdym czasie prawo do wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@yazzda.com. Wypowiedzenie to może być dokonane bez podania przyczyn, za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Okres do wypowiedzenia stanowi minimalny czas trwania zobowiązań użytkownika z tytułu tej umowy. Po upływie okresu wypowiedzenia Usługodawca usuwa Konto Użytkownika. W przypadku, gdy na Koncie Użytkownika znajdują się Środki i wypłata następuje zgodnie z Rozdziałem VI Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik podał numer rachunku bankowego. W wypadku, gdy w okresie 14 dni Użytkownik nie uzupełnił numeru rachunku bankowego saldo środków znajdujących się na koncie użytkownika stanowi przychód Usługodawcy.
 3. Każdemu Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, przysługuje przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Usługodawca rozpoczął dostarczanie treści cyfrowych stosownie do Rozdziału III pkt 5 i 8 Regulaminu, a Użytkownik wyraził na to zgodę.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik przed rozwiązaniem umowy nie wskazał numeru rachunku bankowego, o czym mowa w Rozdziale VI punkcie 3 Regulaminu, powinien tego dokonać jednocześnie z dokonaniem czynności o których mowa w Rozdziale VII punkcie 2 Regulaminu.
 5. Usługodawca może zaprzestać świadczenia Usług, co prowadzić będzie do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Usług zawartej na podstawie Regulaminu:
  1. w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu – za wypowiedzeniem o natychmiastowym skutku lub tymczasową blokadą konta w celu wyjaśnienia sytuacji;
  2. w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa – za wypowiedzeniem o natychmiastowym skutku;
  3. w przypadku, gdy Użytkownik bierze udział w Grach w sposób nieuczciwy w stosunku do innych Użytkowników – za wypowiedzeniem o natychmiastowym skutku;
  4. na żądanie uprawnionych do tego organów władzy publicznej – za wypowiedzeniem o natychmiastowym skutku;
  5. w każdym czasie, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia;
  6. po podjęciu przez Usługodawcę uzasadnionych informacji o wykorzystywaniu przez Użytkownika Usługi w niezgodnych z prawem celach wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - za wypowiedzeniem o natychmiastowym skutku.
 6. W przypadku rozwiązania umowy, o czym mowa w niniejszym punkcie, z wyłączeniem przypadków określonych w pkt 5 powyżej, Usługodawca zobowiązuje się zwrócić Użytkownikowi całość Środków dostępnych na Koncie Użytkownika, pomniejszone o koszty zwrotu, z wyjątkiem opisanym w Rozdziale VI punkcie 4 Regulaminu, w terminie określonym w Rozdziale VI punkcie 4 Regulaminu. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę na podstawie Rozdziału VII punktu 5 ppkt. b i f, Regulaminu, Usługodawca może wstrzymać zwrot środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z wydaną przez właściwe organy państwa decyzją.
 7. W przypadku rozwiązania umowy w przypadkach określonych w pkt. 5 powyżej, Środki znajdujące się na Koncie Użytkownika przypisywane są, według wyboru Usługodawcy, do Puli lub Premii, a Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot tych Środków. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę na podstawie Rozdziału VII punktu 5 ppkt. b i f, Regulaminu, Usługodawca może wstrzymać zwrot środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z wydaną przez właściwe organy państwa decyzją.

 

VIII. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści udostępniane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności Gry, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały dostępu do jego Konta, w szczególności w ten sposób, aby mogły powielać, dystrybuować albo w inny sposób wykorzystywać treści, o których mowa w punkcie 1 powyżej, w sposób niezgodny z zakresem udzielonych w niniejszym Regulaminie praw. Po uzyskaniu informacji o takiej sytuacji, Usługodawca może kierować roszczenia względem znanego mu Użytkownika, z tytułu naruszenia postanowień wynikających z Regulaminu. 
 3. Użytkownik zgadza się nie reprodukować, modyfikować, adaptować, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego i/lub w żaden inny sposób używać lub kopiować jakiegokolwiek fragmentu Serwisu, w tym zamieszczonych na nim Gier, jak również innych utworów i wizerunków osób fizycznych dostępnych w Serwisie.
 4. Z chwilą dokonania Zapisu do Gry Usługodawca udziela Użytkownikowi, w ramach Wynagrodzenia, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Gry, zgodnie z jej przeznaczeniem do czasu zakończenia Gry, w zakresie koniecznym do uczestnictwa Użytkownika w Grze, na polach eksploatacji obejmujących w szczególności wyświetlanie na ekranie komputera, tabletu lub smartfonu i korzystanie polegające na wyborze odpowiedzi.

 

IX. Odpowiedzialność

  1. Użytkownikowi zabrania się podejmowania za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, postanowieniami Regulaminu i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w ramach korzystania z Usługi w celach niezgodnych z prawem. Użytkownikowi zabrania się również dostarczania za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, dyskryminującym lub godzących w prawa osób trzecich.
  2. Za korzystanie z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
  3. Usługodawca dołoży należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi oraz udzieli pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jej funkcjonowania.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub problemy w działaniu Usługi, spowodowane okolicznościami występującymi wyłącznie po stronie Użytkownika, w szczególności na skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków dostawców usług telekomunikacyjnych lub internetowych Użytkownika lub też nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, przeglądarki internetowej lub oprogramowania Użytkownika.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika, wynikające z podania przez Użytkownika nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych, o których mowa w Regulaminie.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika, wynikające z uzyskania dostępu do jego Konta przez niepowołane osoby trzecie, wynikający z okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Usług w związku z dokonaniem koniecznych czynności konserwacyjnych. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o planowanym terminie przerwy lub ograniczenia Usług oraz czasie ich trwania. Usługodawca zobowiązuje się do użycia wszelkich środków, aby skrócić do minimum czas zawieszenia lub ograniczenia w funkcjonowaniu Usług.
  8. Zapis do Gry możliwy jest jedynie wówczas, gdy Użytkownik posiada Środki równe co najmniej Wpisowemu oraz w Grze znajduje się mniej niż 100 innych Graczy lub jeśli posiada Kod Promocyjny uprawniający do zapisania się do Gry. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników, wynikające z niemożności uczestnictwa w Grze, wskutek braku wystarczającej liczby Środków, o których mowa powyżej.
  9. Gry i informacje udostępniane za pomocą Gier mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych. Usługodawca nie gwarantuje prawdziwości informacji udostępnianych za pomocą Gier i nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność z prawdą.
  10. Usługodawca zastrzega, że dane dotyczące przebiegu poszczególnych Gier będzie przechowywać wyłącznie przez okres 15 dni, a po tym okresie dane te są nieodwracalnie usuwane.

    

    

   X. Reklamacje

   1. Reklamacje dotyczące Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@yazzda.com.
   2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, dane konieczne do identyfikacji Użytkownika oraz wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach związanych z reklamacją. W załączniku do reklamacji Użytkownik powinien zamieścić zrzuty ekranu dokumentujące okoliczności, które stanowią podstawę jego reklamacji.
   3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości, które wystąpiły podczas danej Gry powinny zostać złożone w terminie 24 godzin od momentu zakończenia tej Gry. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą pozytywnie rozpatrywane przez Usługodawcę.
   4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 (czternaście) dni od daty dostarczenia reklamacji. Decyzja w przedmiocie danej reklamacji zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji (bądź zaktualizowany w czasie późniejszym) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
   5. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

    

   XI. Postanowienia końcowe

   1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę oraz plików cookies zostały uregulowane w polityce prywatności udostępnionej w Serwisie.
   2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
   3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu bez uprzedniej, wyraźnej zgody Usługodawcy.
   4. Do uruchomienia i korzystania z Usług niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet obsługujące, m.in. przeglądarkę internetową Microsoft Edge 90.0, Firefox - 88.0, Safari 14.1, Google Chrome - 90.0, Opera 75.0, lub nowszą albo urządzenie obsługujące system Android lub iOS, na którym możliwe jest zainstalowanie aplikacji mobilnej służącej do korzystania z Serwisu i spełniającym wymogi techniczne korzystania z tej aplikacji. 
   5. Wszelkie spory wynikłe ze świadczenia Usług mogą być rozpatrywane polubownie, w szczególności w drodze mediacji lub poddania sporu do rozpatrzenia przez sąd polubowny.
   6. Użytkownikowi w zakresie świadczonych na jego rzecz za pomocą Serwisu Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: webgate.ec.europa.eu
   7. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w Regulaminie.
   8. W Serwisie obowiązuje Regulamin Odpowiedzialnej Gry, z którego treścią można zapoznać się na stronie internetowej: Regulamin Odpowiedzialnej Gry
   9. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą odbywały się poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie Serwisu. Jednocześnie zarejestrowani Użytkownicy otrzymają na podany przez nich adres e-mail wiadomość informującą o zmianach w treści regulaminu i o przysługującym im prawie odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i zawierającą w załączeniu nowy tekst Regulaminu. W razie braku złożenia w terminie 14 dni od wysłania informacji o zmianach w Regulaminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail odpowiedni do dokonywania reklamacji, przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmiany w Regulaminie.