Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Open Quiz sp z o.o.

 

Z niniejszego dokumentu dowiesz się w jaki sposób są gromadzonego, przetwarzane i chronione Twoje dane osobowe w serwisie yazzda.com oraz w jaki sposób zbierane są pliki cookies przez Administratora, czyli Open Quiz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

 

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Dokładamy wszelkich starań, aby bezpiecznie i bez uszczerbku dla użytkowników serwisu yazzda.com („Serwis”) gromadzić, przetwarzać i przechowywać ich dane osobowe. W tym celu wdrożyliśmy wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i system ochrony danych, zapewniający ich odpowiednie zabezpieczenie przez nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub usunięciem. Użytkownik, w każdym czasie, ma prawo decydowania o gromadzeniu i przetwarzaniu jego danych osobowych (szerzej o Twoich prawach w pkt IV). Jednocześnie w trosce o ochronę danych osobowych, użytkownicy korzystający ze strony podają wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji przez nas usług. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu prosimy o dokładne zapoznanie się przez z treścią niniejszej polityki prywatności. Użytkownik korzystając ze strony oraz dobrowolnie udostępniając dane osobowe, akceptuje zasady i warunki zawarte w niniejszym dokumencie oraz dobrowolnie godzi się na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

 

II. ADMINISTRATOR

Administratorem Twoich danych osobowych jest Open Quiz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 82/10, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506399,
NIP: 6762475319, REGON: 123100605, posiadającą kapitał zakładowy wysokości 1 170 100,00 zł. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Długa 82/10, 31-146 Kraków
 • przez e-mail: biuro@openquiz.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem siedziby Administratora lub poprzez email: iod@openquiz.pl.

 

III. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w konkretnym i ograniczonym celu - przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby możliwe było:

 • realizowanie usług dostępnych w Serwisie – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez nas usług dostępnych w Serwisie (art. 6 uat. 1 lit. b RODO),
 • analizowanie korzystania przez użytkowników z Serwisu – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest analiza i usprawnianie świadczonych usług (art. 6 uat. 1 lit. f RODO),
 • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest możliwość podjęcia dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 uat. 1 lit. f RODO),
 • wypełnianie ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO), e. w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, prowadzenie przez nas marketingu bezpośredniego – przetwarzanie jest realizowane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przesyłanie przez nas informacji handlowej – przetwarzanie jest realizowane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 • prowadzenie korespondencji ze wszystkimi osobami kontaktującymi się z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Realizacja powyższych celów powoduje, że w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie tj. automatyczne przetwarzanie danych w celu analizy zachowania użytkownika i prognozy na przyszłość. Nie wpływa to jednak na podejmowanie w sposób zautomatyzowanych istotnych decyzji dotyczących użytkowników.

 

IV. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji konkretnego celu. W przypadku danych osobowych niezbędnych do korzystania z serwisu oraz ze względu na wypełnieniem przez nas obowiązków prawnych, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tymi usługami, jak również okres przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji i mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania usunięcia.

 

V. CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe zewnętrznym podmiotom wyłącznie w celach związanych z realizacją celów przetwarzania, na podstawie zawartych umów i tylko zgodnie z naszymi wytycznymi. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT, archiwizacyjne, marketingowe, badawcze i analityczne, świadczące usługi elektroniczne, płatnicze, prawne, doradcze i rachunkowe. W powyższym zakresie możemy przekazywać Twoje dane osobowe usługodawcom mającym siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskich Obszarem Gospodarczym wyłącznie w razie stwierdzenia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w tym państwie i na podstawie właściwych umów zapewniających standard ochrony.

 

VI. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIENIEM DANYCH OSOBOWYCH?

W każdym czasie masz możliwość decydowania o swoich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez nas, w szczególności masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile przepisy prawa tego nie wyłączają lub ograniczają;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu ze względu na Twoją szczególną sytuacje oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego lub przesyłania informacji handlowej;
 • wniesienia skargi do właściwego organu, jakim w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przeniesienia danych do innego podmiotu.

Jeżeli chcesz zrealizować ww. prawa, to skontaktuj się z nami pod adresami wskazanymi w pkt II.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody, to możesz ją cofnąć w każdym czasie. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu.

Do korzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych wskazanych jako wymagane w formularzu rejestracyjnym w Serwisie. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić nam realizację celów określonych powyżej.

 

 

 

V. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

W celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich funkcji Serwisu używamy tzw. plików cookies, które stanowią niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkowników.
 
Pliki cookies zawierają dane informatyczne, w szczególności nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu, z którego korzystasz oraz unikalny numer. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu, jak również w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 
Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. W każdej chwili możesz wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. Takie ograniczenie może jednak wpływać na niektóre funkcje dostępne w Serwisie.
 
Stosujemy pliki sesyjne tj. pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się użytkownika lub opuszczenia Serwisu lub pliki stałe tj. pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika albo do czasu wygaśnięcia pliku cookie w terminie określonym w specyfikacji pliku cookie.
 
Pliki cookies przeznaczone są do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w szczególności:
 • optymalizacji korzystania z Serwisu poprzez rozpoznanie urządzenia, z którego korzystasz i wyświetlenia Serwisu odpowiednio do Twoich potrzeb;
 • utrzymania Twojej sesji po zalogowaniu się w Serwisie;
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień;
 • tworzenie statystyk oglądalności Serwisu

Możesz wyłączyć obsługę plików cookies w bezpośrednio w swojej przeglądarce. Aby, to zrobić zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przeglądarki, której używasz:

Microsoft Edge – link: kliknij tutaj

Safari – link: kliknij tutaj

Chrome – link: kliknij tutaj

Firefox – link: kliknij tutaj

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowane na stronie. W przypadkach prawne uzasadnionych będziesz informowany o zmianach również drogą poczty elektronicznej.